Contact Us
Contact Us

Ningbo Joan Electrical Appliance Co., Ltd
Address:Mingwei, Lizhou Jiedao, Yuyao, Ningbo, Zhejiang Province, P.R.China  

Contact Person:         

Sales Manager: Johnny W. 

Tel:  +86-574-6325 5917                               
Fax: +86-574-6273  2778
Direct:  +86-135 8668 7007  
email: sales@joanelec.com  /  nbjoan@263.net     
   
                       

www.joanelec.com